У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!


Міжнародна асоціація україністів


Національна асоціація україністів


Київ, Україна

 mau-nau@ukr.net

написати листа

International association
of Ukrainian studies

National association of Ukrainian studies
Kyiv, Ukraine

Головна | Новини | Про МАУ | Конгреси МАУ | Національні асоціації україністів

Україністика у світі | Конференції | Родом з України | Видання МАУ

Нові видання з україністики | Контакти

 


ПОЗНАНСЬКА УКРАЇНІСТИКА
ЗРЕАЛІЗУВАЛА ЧЕТВЕРТИЙ ПРОЕКТ
ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ПРАЦІ

Кафедра познанської україністики УАМ має певні досягнення в галузі лінгводидактики. Підбиваючи підсумки своєї діяльності напередодні 25-ліття, що святкується  2016 року, було з’ясовано, що за останні 5 років утілено в життя 4 лінгводидактичні проекти, запропоновані професором Тетяною Космедою.

Перший проект — навчальний посібник “Українська фразеологія: теорія, вправи, тести, словник (для польських студентів української філології)”, за наук. ред. проф. Т. Космеди; укладачі: Т. Космеда, Л. Малецький, М. Четирба, Т. Осіпова та ін. (Познань 2011). У першій частині цього навчального посібника висвітлено основні питання фразеологічної теорії, у другій запропоновано вправи для закріплення теоретичного матеріалу; третя частина містить тести для вироблення відповідних навичок. Важливим складником посібника є фразеологічний словничок, що містить чотири самостійні частини, перша і друга з яких репрезентують найбільш поширені фразеологізми, а також прислів’я і приказки української мови з польськими еквівалентами, а третя і четверта — активно вживані носіями української мови афоризми та крилаті вирази. Цінність цього посібника полягає саме в тому, що його укладачі вперше в історії українсько-польської лексикографії створили паремійний українсько-польський словник, де подали близько 700 одиниць.

Другий проект — підручник Т. Космеда, Л. Малецький „Орфографія української мови: теорія, вправи, тести, словник (для студентів-україністів)”, за наук. ред. проф. Т. Космеди (Познань 2012). У  першій частині навчального посібника репрезентовано матеріал з історії та теорії української орфографії, зокрема схарактеризовано основні принципи української орфографії, її зв'язок з графікою, реформи графіки і под. У частині другій подано правила і вправи з основних тем українського правопису, виконуючи які, студенти можуть набути відповідних орфографічних навичок. Крім того, вони можуть здійснювати контроль набутих знань завдяки можливості виконання тестових завдань. Корисним, як видається, є невеличкий орфографічний словник (800 слів), що дає змогу студентам актуалізувати пошук невідомих орфограм. Завершує посібник, як прийнято, список рекомендованої літератури, як і в попередньому навчальному посібнику.

Третій проект — „Підручник з української мови (для польських студентів-україністів першого року навчання: рівень А1–А1+)”, заг. ред. і авторство передмови проф. Т. Космеди (Познань 2015). Його укладачі: М. Абузарова, А. Горнятко-Шумилович, І. Кочан, Р. Купідура, М. Четирба. Про цей підручник подано інформацію на початку 2016 року на сайті МАУ під назвою “Новий підручник з української мови для польських студентів”.

Четвертий проект — це „Підручник з української мови (для польських студентів-україністів другого року навчання: рівень А2 – В1)”, заг. ред. і авторство передмови проф. Т. Космеди (Познань 2016). Його укладачі: Т. Космеда, І. Кочан, Р. Купідура, Т. Осіпова, М. Четирба. Підручник також є наслідком міжнародного проекту, що виконаний у рамках Угоди між УАМ і ЛНУ ім. Івана Франка. Він базується на тих самих принципах укладання, що й попередній, однак вирізняється й деякими особливостями.

У підручнику надана, як і в попередньому, широка культурологічна інформація, зокрема й про особливості українських фольклорних жанрів — пісень, анекдотів, жартів, загадок, скоромовок, приказок, прислів’їв та ін., актуалізовано світорозуміння, світовідчуття і світобачення української мовної особистості, подано мовне вираження національного характеру українців, насамперед гумор.

Крім традиційних завдань, передбачена й робота творчого характеру, що розрахована на актуалізацію мовленнєвої і мисленнєвої діяльності тих, хто навчається, — це тлумачення епіграфів, що підібрані до кожної теми; робота над картинками і малюнками; зацікавлення оригінальною інформацією й очікування мовленнєвої реакції на неї  і т.п.

Весь дискурс підручника містить проставлені наголоси, при цьому враховано й дублетні форми: не лише акцентні, але й граматичні.

Новими аспектами порівняно з підручником, що розроблений для рівня А1 – А1+, є такі, що репрезентують інформацію, яка стосується невербальної комунікації українців, оскільки мовна особистість, набуваючи комунікативної компетенції, повинна вміти кодувати і декодувати й невербальну інформацію.

Крім рубрики “Невербальна комунікація”, виокремлено й окрему рубрику  “Перекладознавча практика”, де пропонуються найбільш важливі елементи теорії та історії перекладознавства і, звичайно, вправи на переклад з української мови  польською і навпаки, подано цікаву інформацію про помилки перекладачів.

У тексті підручника, крім роботи з омонімами, синонімами й антонімами, пропонуються й завдання на засвоєння міжмовних омонімів; найбільш характерні міжмовні омоніми, що пов’язані з відповідними темами, пропонується для запам’ятовування.

Укладачі самостійно моделювали актуальні діалоги, залучали найкращі зразки дискурсивного масиву української лінгвокультури для оформлення рубрик “Діалоги”, “Тексти для читання” та “Тексти для самостійного читання”, що містять систему тлумачних і тлумачно-перекладних словничків.

Кожна комунікативна тема дає можливість аспектуально і тематично засвоювати лексику і фразеологію, орфографію і орфоепію, граматику і стилістику, відповідну лінгвістичну термінологію, інформація про що також відповідно оформлена. Використано ігровий матеріал.

У підручнику комплексно розроблено 8 важливих комунікативних тем: “Послуги”, “Здоров’я”, “Географія. Природне середовище”, “Клімат. Охорона довкілля”, “Держава”, “Народна творчість”, “Туризм”, “Релігія”. Кожна тема містить текст для аудіювання, що репрезентований на доданому до підручника компакт-диску.

Сподіваємося, що й цей підручник приверне увагу користувачів.

Вищевказані проекти, як зауважувалося, реалізовані з ініціативи професора Тетяни Космеди, дають змогу якнайефективніше втілювати в життя головну ідею лінгводидактичної діяльності  — формування всебічно розвиненої мовної особистості студента-україніста. Сама професор — вулкан творчої енергії, яка не лише в науковій, але й у дидактичній праці знаходить чимало радості, надихаючи нею і нас, своє познанське оточення україністів. Адже, як влучно сказав Василь Сухомлинський, „праця – це одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного стану, радості діяння, творення. Думка, що народжена, збуджена, витончена в праці, стає радісною, оптимістичною”.

Професор
кафедри україністики УАМ
Анна Горнятко-Шумилович


 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів
Україністика у світі Конференції Родом з України Видання МАУ Нові видання з україністики Контакти