У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!

Міжнародна

асоціація україністів

 

 mau-nau@ukr.net

написати листа

 

International association
 of Ukrainian studies

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти

 

 

Діяльність


АСОЦІЯЦІЯ УКРАЇНІСТІВ АВСТРАЛІЇ
UKRAINIAN STUDIES ASSOCIATION OF AUSTRALIA

Affiliated with the International Association for Ukrainian Studies and The Australian and New Zealand Slavistsí Association

President
Dr H. Koscharsky
International Studies
Macquarie University
New South Wales 2109

First Vice-President
Assoc. Prof. M. Pavlyshyn
Monash University
Clayton
Victoria 3168

Secretary and Treasurer
Dr J.E.M. Clarke
Monash University
Clayton
Victoria 3168Б Ю Л Е Т Е Н Ь  /  N E W S L E T T E R


Травень 2009
May 2009
Том 15, ч.1
Vol. 15, no.1Право, політика, культура та історія в незалежній Україні

Конференція Асоціяції Україністів Австралії в Аделаїдському університеті


Чергова конференція Асоціяції Україністів, яка відбулася при Аделаїдському університеті від 19-го до 21-го лютого, була успішною та добре організованою, з якісними доповідями та дружньою атмосферою. Д-р Павло Бабій, Декан відповідальний за дослідну працю у школі Права на Аделаїдському університеті, очолив організаційний комітет.


Конференція була відкрита п. Станіславом Сташевським, третім секретарем при  українській Амбасаді в Канберрі. Він також виголосив доповідь під назвою “Конституційна та політична історія України”. З огляду на значну кількість чужинців, які брали участь як слухачі і як доповідачі, мова конференції була головно англійська.


Під назвою Право, політика, культура та історія в незалежній Україні, конференція включила три основні запрошені доповіді: професора Андрія Столера (Аделаїдський університет) “Світова торговельна організація як зовнішній фактор в урядових реформах”; “Д-р Наталі Чабан і п. Влада Вернигори (Кантербурський університет, Нова Зеландія) “’Війна’, ‘недуга’, & ‘надія’: українська конституційна сага очима Дзеркала Тижня”; та професора Давида Р. Марпелса (Албертський університет, Канада) “ОУН, УПА та історична пам’ять в Україні: переписання совєтського минулого”. Всі четверо згаданих працюють на цікавих і відповідальних посадах при своїх закладах. Професор Столер – виконавчий директор при Інституті інтернаціональної торгівлі; спів-автори д-р Чабан (яка не змогла бути присутньою), вона – заступник директора Національного центру для дослідів про Европу, і п. Вернигора – голова Української асоціяції Нової Зеландії (Північні райони); професор Марпелс – визначний історик і автор багатьох праць на українські історичні теми на Відділі історії та класичних студій.


Доповіді виголосили також п. Стефан Романів, ОАМ, голова Союзу Українських Організацій Австралії, віце-президент Українського Світового Конґресу та виконавчий директор, Громадські Мови, Австралія, який пояснив про координацію праці між Україною та діаспорою у справі світового визнання Голодомору; професор-співробітник Марко Павлишин, FAHA та Дійсний член НТШ, голова Школи мов,  культур і лінґвістики та голова Українських студій, (університет ім. Монаша) подав доповідь на тему Івана Дзюби, як оборонця національної культури перед і після 1991р.; Петро Клочко, студент Технологічного університету в Сіднеї, який студіював увесь 2008 рік у Києві, звітував про свою дослідну працю, яка показує який відсоток людей на вулицях Києва розмовляє українською мовою, який російською, а який суржиком; д-р Галя Кошарська, Дійсний член НТШ, голова Асоціяції україністів Австралії і старший викладач з україністики та Европейських студій при Макворі університеті, у спів-авторстві з професором Джеффрі Галл (університет Західньої Австралії), звітувала про дослідну працю у ділянці навчання української мови в Австралії, головно на підставі свого 25-літнього викладання в університеті Макворі.


Дискусія після кожної доповіді була жвава і якісна. Приємно було бачити учасників з інших штат Австралії, як напр. пані Христину Бейлі (голову Союзу Українок) з чоловіком, д-ром Мартином Бейлі з Сіднею. Конференцію закрили д-р Бабій і д-р Кошарська.


Лишається щиро подякувати д-рові Бабій та його комітетові за успішну конференцію, головними спонсором якої була Фундація Українських Судій в Австралії, п. і пані Михайлишини, д-р Оля Дудинська, та кредитова спілка Карпати. На зборах після закриття рішено відбути наступну конференцію в університеті Кантербурі, в Новій Зеландії.Law, Politics, Culture and History in Independent Ukraine

Ukrainian Studies Association of Australia Conference at the University of Adelaide


The latest conference of the Ukrainian Studies Association of Australia, which took place at the University of Adelaide from 19 to 21 February, was successful and well organised, with quality papers and a friendly atmosphere. Dr Paul Babie, Associate Dean (Research) at the School of Law, University of Adelaide, chaired the organising committee.


The conference was opened by Mr Stanislav Stashevskyi, Third Secretary at the Embassy of Ukraine in Canberra. Mr Stashevskyi also presented an address, “Constitutional and Political History of Ukraine.” Because of the number of non-Ukrainian-speaking listeners and presenters, the language of the conference was mainly English.


Under the title Law, Politics, Culture and History in Independent Ukraine, the conference featured three keynote speakers: Professor Andrew Stoler, University of Adelaide, “The WTO as an External Agent in Ukraine’s Governance Reforms”; Dr Natalia Chaban, and co-author Mr Vlad Vernygora (who delivered the paper in Dr Chaban’s absence), University of Canterbury, NZ, “’War’, ‘Illness’ & ‘Hope’: Ukraine’s Constitutional Saga through the Eyes of Dzerkalo Tyzhnia”; and Professor David R. Marples, University of Alberta, “OUN, UPA, and Historical Memory in Ukraine: The Rewriting of the Soviet Past”. All four academics hold interesting and responsible positions at their respective institutions. Professor Stoler is Executive Director of the Institute for International Trade at the University of Adelaide; Dr Chaban is Deputy Director and Senior Lecturer at the National Centre for Research on Europe, while Mr Vernygora is Chair, Ukrainian Association of New Zealand (Northern Regions) and a researcher at the same Centre; Professor Marples is an eminent historian and author of many works on Ukrainian history at the Department of History and Classics.


Papers were also presented by Mr Stefan Romaniw, OAM, Executive Director, Community Languages Australia, Chair, Australian Federation of Ukrainian Organisations, Vice-President, Ukrainian World Congress, who explained the coordination of international activity in Ukraine and the diaspora in connection with world acknowledgement of the Holodomor. Associate Professor Marko Pavlyshyn, FAHA and Fellow of the Shevchenko Scientific Society, Head of the School of Languages, Cultures and Linguistics, and Convenor, Ukrainian Studies, Monash University, delivered a paper on Ivan Dziuba’s defence of the Cultural Nation before and after 1991. Peter Kloczko, a student at The University of Technology, Sydney, who studied at the University of Kyiv-Mohyla Academy in Kyiv during the whole of 2008, reported on his research into the percentages of speakers of Ukrainian, Russian and ‘surzhyk’ (a mixture of the two) in that city. Dr Halyna Koscharsky, Fellow of the Shevchenko Scientific Society, President of the Ukrainian Studies Association of Australia, and Senior Lecturer in Ukrainian and European Studies at Macquarie University, presented a paper co-authored with Associate Professor Geoffrey Hull of the University of Western Sydney, on the teaching of Ukrainian in Australia, based mainly on her 25 years of teaching at Macquarie University.


The discussions after each paper were spirited and informed. It was gratifying to see participants from other states, for example Mrs Kristine Bailey, President of the Ukrainian Women’s Association of Australia, from Sydney, and her husband Dr Martin Bailey. The conference was closed by Dr Babie and Dr Koscharsky.


It remains only to thank Dr Babie and his committee most sincerely for a most successful conference, the main sponsors of which were the Ukrainian Studies Foundation in Australia, Mr and Mrs J. Mychailyszyn and Dr Olga Dudynsky of Melbourne and Karpaty Credit Union. At the meeting of the Association after the close of the conference it was decided that the next conference would take place at the University of Canterbury in New Zealand. 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти