У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!

Міжнародна

асоціація україністів

 

 mau-nau@ukr.net

написати листа

 

International association
 of Ukrainian studies

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти

 Нові видання з україністики


Черниенко Д. А. Украинистика Южного Приуралья: монография. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – 308 с. ISBN 978-5-4312-0172-1

У книзі «Україністика Південного Приуралля» у хронологічній послідовності розглядаються основні етапи й особливості формування наукового інтересу до історії та культури українців у Республіці Башкортостан й Оренбурзькій області. Показано внесок і результати наукової діяльності окремих вчених та дослідницьких колективів. Уперше проведено системний міждисциплінарний історіографічний аналіз розвитку україністики як самостійного наукового напрямку на прикладі одного з регіонів Росії.

У Південному Приураллі до середини ХХ ст. під впливом ряду факторів сформувався один з великих і відносно компактних анклавів українського населення в Росії. За даними перепису населення 2010 р., у Республіці Башкортостан й Оренбурзькій області, що відзначаються низкою спільних рис історичного розвитку, проживає біля 90 тис. українців. Велика чисельність українського населення в регіоні, його помітна роль в господарській, суспільно-політичній і культурній сферах, зумовили високий і стабільний науковий інтерес до даної етнічної групи, котрий простежується із середини XVIII ст. і дотепер.

У дореволюційний період українська тематика була присутня в наукових публікаціях у контексті різних аспектів регіональної воєнної, аграрної, політичної історії, культурних традицій східнослов’янської спільноти. У радянський період українці Південного Приуралля стають окремим об’єктом дослідження, але їх вивчення тривалий час не мало системного характеру. Перетворення південноуральської україністики в самостійний науковий напрямок починається з 1980-х рр. й особливо активно проходить у 1990–2000-і рр., коли з’являються можливості для організаційного оформлення досліджень, проведення регулярних конференцій, підготовки монографій, розширюється коло фахівців з різних галузей гуманітарного знання. У висновку зазначено характерні риси південноуральської україністики, найбільш актуальні та перспективні напрямки подальшої роботи.

Таким чином, тривалі традиції вивчення історії та культури українського населення Башкортостану й Оренбуржя, значний корпус різноманітних джерел, системна й організована наукова діяльність, наявність ряду проблемно-тематичних дослідницьких напрямків дозволяють розглядати Південне Приуралля як один з провідних центрів сучасної російської україністики, котрий представлено двома самостійними, але історично, географічно й науково взаємозв’язаними центрами – Уфа й Оренбург.

 

SUMMARY

The book «The Ukrainian Studies of the Southern Urals» describes basic stages and special features of the development of scientific interest to the history and culture of the Ukrainians in the Bashkortostan Republic and Orenburg Region in chronological order. The results of research and personal contribution of some scholars and research groups are shown. It is for the first time that a systematic, interdisciplinary historiographical analysis of the development of the Ukrainian studies as a separate scientific area based on the example of one of the Russia’s regions has been conducted.

One of the largest but relatively compact enclaves of the Ukrainian population in Russia had been formed in the Southern Urals by the mid-20th century due to a number of factors. According to the Census of 2010, about 90 thousand Ukrainians reside in the Bashkortostan Republic and Orenburg region, which have a number of common features in their historical development. A considerable number of the Ukrainian population in the region, its important position in the economic, social, political and cultural spheres determined high and steady scientific interest to this ethnic group, which can be traced back from the mid-18th century up to the present.

As far back as the 1920s, the Ukrainian topic was highlighted in the scientific publications in the context of different regional military, agrarian, political, historical and cultural aspects of the Eastern Slavic community. In the Soviet period the Ukrainians of the Southern Urals became a separate research object, but their study hasn’t had a systematic nature for a long time.

The conversion of the Southern Urals Ukrainian Studies into an independent research sphere began in the 1980s and developed more actively in the 1990–2000s, when we acquired more opportunities for the organizational formulation of studies, organizing conferences on a regular basis, writing books, when the number of specialists in different humanitarian areas increased. The conclusion of the book outlines characteristic features of the Southern Urals Ukrainian studies, and the most urgent directions of further research.

Thus, long term traditions of the history and culture studies of the Ukrainian population of Bashkortostan and Orenburg Region, the significant amount of different sources, systematically organized research, and a number of problematic focus interest research issues allow to consider the Southern Urals one of the leading centers of contemporary Ukrainian studies in Russia represented by two independent, but historically, geographically and scientifically interconnected centers – Ufa and Orenburg.


 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти