У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!

Міжнародна

асоціація україністів

 

 mau-nau@ukr.net

написати листа

 

International association
 of Ukrainian studies

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти

 

 


 

Зареєстровано
Міністерством юстиції
України
05 лютого 1998 року
Свідоцтво № 975

Затверджено
на Установчих зборах МАУ
1 червня 1989 р., Неаполь,
доповнено ухвалою 3-го Міжнародного конгресу україністів
29 серпня 1996 р., Харків

  

                        Погоджено                                                       Затверджено
            із змінами і доповненнями                     
             із змінами і доповненнями
            Міністерством юстиції України               
              УІІ Міжнародним конгресом
            Наказ № 1130/5 2009 р.                         
              україністів, м. Київ
            від 25 червня 2009 року                              
       28 червня 2008 р.
            Директор Департаменту
            Легалізації та регулювання діяльності
            бюро кредитних історій
                        (Підпис)

                        О.М.Семьоркіна


   

С Т А Т У Т  

Міжнародної асоціації україністів

 

1. Загальні положення

 1.1. Міжнародна асоціація україністів (надалі Асоціація) є міжнародною громадською неприбутковою організацією, яка на основі спільності інтересів обєднує громадян України та інших держав світу, чия професійна діяльність повязана з українознавством та суміжними з ним напрямами науки, освітою, поширенням знань про Україну для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Асоціація має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і немайнових прав і нести обовязки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді або в третейському суді.

Асоціація має рахунки в банківських установах, круглу печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Виконавчим комітетом і реєструються у встановленому законом порядку.

1.3. Діяльність Асоціації не ставить на меті жодної політичної цілі. Вона створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, толерантного ставлення до різних думок, поваги до інших культур, гласності, самоврядування і законності.

1.4. Асоціація здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, чинним законодавством України, законодавством тих держав, на територію яких поширюється діяльність Асоціації, та цим Статутом.

1.5. Асоціація поширює свою діяльність на територію України, а також на території інших держав, де будуть відкриті національні представництва Асоціації національні асоціації україністів та/або національні асоціації українознавчих студій.

1.6. Асоціація проголошує свою прихильність принципам, закріпленим у Статуті Організації Обєднаних Націй, з питань освіти, науки і культури. Вона співпрацює з установами ООН, зарубіжними неурядовими організаціями та фондами, може відкривати в них свої представництва і бути їх членом, а також брати участь у заходах, що не суперечать міжнародним зобовязанням України та країн, представлених у Асоціації своїми членами, і відповідають меті та завданням Асоціації. 

1.7. Місцем знаходження керівних органів Асоціації є м. Київ, Україна.

1.8. Робочими мовами Асоціації є українська та англійська. Робочими мовами національних асоціацій україністів та/або національних асоціацій українознавчих студій є українська та офіційна мова країни, де зареєстрована національна асоціація.

 

2. Мета і завдання Асоціації

 2.1. Основною метою діяльності Асоціації є всебічне сприяння розвиткові українознавства в усіх його аспектах, а також поширення знань про українську науку та культуру на теренах України та поза її межами.

2.2. Асоціація ставить перед собою такі завдання:

консолідації зусиль наукових установ, колективів та окремих осіб на основі свободи наукової творчості, раціонального використання інтелектуальних та фінансових можливостей з метою сприяння розвиткові українознавства та суміжних з ним напрямів науки в Україні та за кордоном;

сприяння розвиткові міжнародної наукової співпраці з українознавства та суміжних з ним напрямів науки;

сприяння піднесенню ролі і престижу науки в цілому і українознавства зокрема;

сприяння та підтримка діяльності українських культурологічних товариств в Україні та за кордоном, поширенню знань про історію, науку та культуру України;

сприяння підготовці наукових та освітянських кадрів з україністики, викладанню української мови та історії культури у вищих навчальних закладах за межами України.

2.3. Для здійснення своїх статутних завдань Асоціація в установленому законом порядку:

шляхом співпраці з науковими організаціями, установами, центрами тощо в Україні та за кордоном сприяє організації та становленню українознавчих студій в Україні та поза її межами;

поширює знання про українську історію, науку та культуру, а також пропагує свої цілі та завдання у світі;

сприяє збереженню памяток історії та культури, пропаганді культурних здобутків і досягнень української нації, проведенню культурно-просвітницьких заходів, виставок, презентацій тощо;

сприяє обмінові науковою літературою між національними і регіональними асоціаціями україністів та/або асоціаціями українознавчих студій;

сприяє розвиткові організаційних, інформаційних, культурних, освітніх тощо звязків між громадськими організаціями науковців в Україні та поза її межами;

здійснює необхідну видавничу, науково-просвітницьку, господарську діяльність в т.ч. і шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств;

залучає до співпраці благодійні фонди, меценатів, спонсорів.

 

3. Членство. Права та обовязки членів

3.1. До складу Асоціації входять:

колективні члени (колективи національних асоціації україністів та/або національних  асоціації українознавчих студій);

індивідуальні члени.

3.2. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи громадських наукових організації в Україні та поза її межами, які представляють професійні співтовариства україністів та/або українознавчих студій (національні товариства, асоціації, комітети тощо), колективи наукових установ та/або їх підрозділи, діяльність яких повязана з українознавством, які поділяють мету та завдання діяльності Асоціації і беруть участь у їх реалізації. Колективні члени реалізують свої права та обовязки через своїх представників.

3.3. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які професійно і активно працюють (працювали) у царині українознавчих студій, поділяють мету і завдання Асоціації та беруть участь у їхній реалізації.

3.4. Колективні та індивідуальні члени мають рівні права та обовязки стосовно участі у діяльності Асоціації та її керівництві.

3.5. Прийом колективних членів здійснюється на загальних зборах за поданням вищих керівних органів (конгресів, зїздів, зборів тощо) претендентів, письмового звернення до Виконавчого комітету та сплаченого вступного внеску.

Прийом індивідуальних членів здійснюється Виконавчим комітетом на підставі письмової заяви та однієї рекомендації від діючого колективного або індивідуального члена Асоціації у разі сплати претендентом вступного внеску.

Окремим особам (за їх згодою) за визначний внесок у розвиток українознавчих студій може бути присвоєно звання Почесний член Міжнародної асоціації україністів. Таке рішення приймається на загальних зборах за поданням його колективних членів.

3.6. Члени Асоціації мають право:

брати участь у всіх видах діяльності Асоціації;

обирати і бути обраним до складу керівних органів Асоціації;

вносити пропозиції до керівних органів Асоціації стосовно її діяльності, вимагати їх обговорення та компетентного розгляду;

отримувати всю необхідну інформацію про основні документи та діяльність Асоціації, заходи, що нею проводяться, про склад та роботу керівних органів, джерела фінансування та витрати тощо;

користуватись на пільгових умовах і у встановленому порядку майном Асоціації;

колективні члени, вступаючи до Асоціації, мають право обумовлювати умови та форми своєї діяльності;

вийти зі складу Асоціації.

3.7. Члени Асоціації зобовязані:

дотримуватись статутних вимог;

виконувати прийняті на себе зобовязання перед Асоціацією;

сприяти Асоціації у проведенні нею своєї діяльності;

своєчасно сплачувати членські та вступні внески.

3.8. Членство в Асоціації припиняється шляхом добровільного виходу з Асоціації на підставі письмової заяви:

        індивідуального члена з моменту подачі заяви;

        колективного члена з повідомлення про таке рішення Виконавчого комітету не пізніше, ніж за 6 місяців до дати виходу.

3.9. Член Асоціації може бути виключений з Асоціації за рішенням Виконавчого комітету у випадку грубих порушень статуту або за несплату членських внесків впродовж 3 років поспіль.  

 

4. Керівні органи Асоціації

 4.1. Вищим керівним органом Асоціації є її загальні збори, які скликаються Виконавчим комітетом в міру потреби, але не рідше, ніж один раз за три роки, і проводяться, як правило, під час Міжнародного конгресу україністів.

4.2. Керівними та контролюючим органами Асоціації є: загальні збори, Виконавчий комітет та Ревізійна комісія відповідно.

Учасниками загальних зборів є делегати (уповноважені представники), обрані від національних асоціацій україністів. Квоту представництва встановлює Виконавчий комітет. Кожен делегат має право одного голосу.

Загальні збори вважаються правочинними при наявності не менше 50 % уповноважених представників.

Рішення на загальних зборах Асоціації приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні учасників, а при вирішенні питання про реорганізацію або ліквідацію Асоціації більшістю у 2/3 голосів. Рішення про форму голосування з усіх питань приймають загальні збори.

4.3. Загальні збори:

розглядають та затверджують звіти Виконавчого комітету та Ревізійної комісії;

приймають програмні документи, визначають основні напрями діяльності Асоціації, створюють наукові секції, в разі потреби проблемні та експертні ради, визначають їх число, склад та обирає керівників;

затверджують статут Асоціації, вносять до нього зміни та доповнення;

обирають мандатну та номінаційну комісії;

обирають за пропозицією номінаційної комісії терміном на три роки президента Асоціації. За пропозицією обраного президента обирають першого віце-президента та двох віце-президентів Асоціації, голову Ревізійної комісії. Обирають Виконавчий комітет у складі президента, першого віце-президента, двох віце-президентів, та представників від національних асоціацій (не менше одного члена від кожної). Обирають Ревізійну комісію. Чисельність Виконавчого комітету та Ревізійної комісії визначаються загальними зборами за пропозицією президента Асоціації. На виборах президента та віце-президентів Асоціації враховується необхідність ротації керівного складу Асоціації, зокрема, президент Асоціації не може обіймати свою посаду більше двох термінів поспіль. Президент та перший віце-президент Асоціації є відповідно головою та заступником голови Виконавчого комітету;

приймають нових колективних членів Асоціації;

присуджують звання Почесний член Міжнародної асоціації україністів;

мають право висловити недовіру будь-якому членові виборних органів Асоціації і вимагати виведення його з їхнього складу, висловити недовіру президентові, прийняти його відставку та достроково провести його перевибори;

        приймають рішення про реорганізацію або припинення діяльності Асоціації;

затверджують рекомендації Виконавчого комітету стосовно розміру вступних і членських внесків колективних та індивідуальних членів Асоціації та порядок їх сплати;

реалізують право власності на майно та кошти Асоціації;

розглядають інші питання діяльності Асоціації.

4.4. Керівним органом Асоціації в період між загальними зборами є Виконавчий комітет, який скликається головою в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік. Рішення Виконавчого комітету приймається більшістю голосів. Засідання Виконавчого комітету вважається правомочним при наявності більшості членів комітету.

4.5. Виконавчий комітет на своїх засіданнях:

визначає поточні завдання діяльності Асоціації, організовує виконання перспективних та поточних планів діяльності, контролює виконання намічених заходів;

приймає рішення про створення та ліквідацію госпрозрахункових установ, підприємств, організацій, філій, відділень і представництв та затверджує їх статути (положення);

планує, організовує та проводить загальні збори;

планує та координує проведення Міжнародних конгресів з українознавства, симпозіумів, конференцій, круглих столів тощо, затверджує їх програми;

приймає рішення про вступ індивідуальних членів та вихід із членів Асоціації;

приймає рекомендації стосовно розміру вступних і членських внесків колективних та індивідуальних членів Асоціації та порядок їх сплати, які вносяться на затвердження загальних зборів;

затверджує адресу Асоціації, її зміни, печатки, емблеми, бланки тощо;

вирішує інші питання, віднесені до його компетенції загальними зборами;

використовує кошти Асоціації згідно з затвердженим бюджетом, затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати постійних штатних працівників (вченого секретаря, бухгалтера, помічника президента), залучених до роботи в Асоціації.

4.6. Президент Асоціації:

очолює роботу Виконавчого комітету;

звітує на загальних зборах про роботу Виконавчого комітету;

пропонує загальним зборам кандидатури першого віце-президента, двох віце-президентів, голови Ревізійної комісії, чисельність Виконавчого комітету та Ревізійної комісії, розподіляє обовязки між членами Виконавчого комітету;

діє без довіреності від імені Асоціації, представляє її в усіх установах та організаціях як на території України, так і за її межами, включаючи арбітражні та судові справи;

відкриває та закриває рахунки Асоціації в установах банків, приймає рішення про витрати коштів Асоціації в обсязі прав, встановлених законом та чинним статутом;

підписує від імені Асоціації програмні, фінансові та штатні документи;

призначає та звільняє штатних працівників Асоціації і встановлює з ними умови трудових договорів, угод та контрактів;

укладає від імені Асоціації угоди (договори);

головує на засіданнях Виконавчого комітету, підписує протоколи їх засідань, призначає термін і місце наступного засідання;

        у межах своїх повноважень видає накази.

4.7. Перший віце-президент:

за відсутності президента виконує його обовязки;

  координує роботу Національних асоціацій україністів та/або українознавчих студій.

4.8. Віце-президенти:

сприяють організації та координації українознавчих досліджень за певними напрямами мова та література, історія, мистецтвознавство тощо.

4.9. Ревізійна комісія у складі голови, його заступника, секретаря та представників колективних членів Асоціації здійснює контроль за дотриманням Статуту, за організаційною та фінансовою діяльністю Асоціації і діє згідно з Положенням, затвердженим загальними зборами.

 

5. Внесення змін і доповнень до статуту Міжнародної асоціації              україністів

 5.1. Питання, повязані із статутом Міжнародної асоціації україністів, розглядаються і вирішуються на загальних зборах.

Внесені зміни та доповнення до статутних документів Асоціації підлягають обовязковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.

5.2. Асоціація може створювати на території України свої відділення та за її межами філії і представництва, які діють на основі своїх статутів (положень), які приймаються їхніми керівними органами і затверджуються загальними зборами Міжнародної асоціації україністів.

Відділення Асоціації можуть набувати статусу юридичної особи після їх реєстрації у встановленому законом порядку.

Філії та представництва Асоціації, створені за межами України, легалізують свою діяльність відповідно до національного законодавства тих держав, де вони будуть діяти.

 

6. Фінанси

 6.1. Кошти Асоціації створюються за рахунок таких джерел: вступних, щорічних та цільових внесків членів Асоціації; надходжень від проведених згідно зі статутом заходів Асоціації, разових надходжень, внесків, заповітів, дарувань, пожертвувань у грошовій і/чи майновій формі з боку окремих осіб, установ і організацій як з України, так із-за кордону.

6.2. Асоціація використовує свої кошти виключно для виконання статутних цілей. За рахунок коштів Асоціації може проводитись фінансування окремих перспективних наукових досліджень з українознавства та суміжних з ним напрямів науки; конкурсів наукових та пошукових програм членів Асоціації; окремих некомерційних видавничих проектів; надання стипендій молодим дослідникам-україністам, що навчаються порядком обміну; проведення міжнародних конгресів з українознавства; оплата відряджень та інших видів діяльності Асоціації, що узгоджуються з її цілями, а також фінансування адміністративної діяльності Асоціації.

6.3. Асоціація володіє необхідним для здійснення статутної діяльності рухомим та нерухомим майном (будівлями, устаткуванням, транспортними засобами, засобами комунікації тощо), переданими їй членами Асоціації або державою, придбаними за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством.

Право власності на наукові, методично-навчальні та програмні розробки, інші результати інтелектуальної діяльності, отримані в рамках Асоціації чи за її фінансового сприяння, регулюється чинним законодавством України.

6.4. Асоціація відповідає за своїми зобовязаннями в рамках належного їй майна; держава, члени Асоціації не відповідають за зобовязаннями Асоціації. Асоціація не відповідає за зобовязаннями держави та своїх членів.

6.5. Члени Асоціації не мають право на відокремлену власність на майно та кошти Асоціації.

6.6. Використанням майна та коштів Асоціації відають Виконавчий комітет та президент в межах компетенції кожного.

 

7. Порядок припинення діяльності Асоціації

 7.1. Рішення про припинення діяльності Асоціації приймається на загальних зборах.

7.2. Припинення діяльності Асоціації може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.

7.3. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Асоціації здійснюється за рішенням загальних зборів, де визначаються порядок та терміни.

7.4. Ліквідація Асоціації здійснюється за ухвалою загальних зборів або на основі та в порядку, визначеному чинним законодавством.

7.5. У разі припинення діяльності Асоціації її активи не можуть перерозподілятися між її членами, а після виконання всіх зобовязань по взаємних угодах та договорах використовуються для реалізації цілей, що визначені статутом Асоціації, на благодійну діяльність або за рішенням суду спрямовуються в доход державного бюджету.

 

 

 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти